Zasady I Warunki / Casino Radar

ZASADY I WARUNKI

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU I/LUB KORZYSTANIEM Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI WITRYNY. Witamy w www.casinoradar.com (wraz z subdomenami, treściami i znakami" witryna"). Przed rozpoczęciem korzystania z tej strony należy uważnie przeczytać poniższe warunki użytkowania, aby mieć świadomość swoich praw i obowiązków w odniesieniu do Casino Radar Ltd. ("Casino Radar", "my", "nasz"Lub " nas"). Uzyskując dostęp do witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zawiera z nami wiążącą umowę prawną oraz że zrozumiał i zgadza się przestrzegać i być prawnie związanym niniejszymi Warunkami Użytkowania, wraz z Polityką Prywatności, do której można uzyskać dostęp, klikając tutaj Polityka Prywatności(Polityka Prywatności)."Warunki"). Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich obowiązujących praw do żądania oryginalnego (nieelektronicznego) podpisu lub dostarczenia lub przechowywania zapisów nieelektronicznych, w zakresie nie zabronionym przez obowiązujące prawo. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków, nie uzyskuj dostępu do Witryny ani nie korzystaj z niej.

Modyfikacja. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego uznania, do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Taka zmiana wejdzie w życie dziesięć (10) dni po opublikowaniu zmienionych Warunków w witrynie, a dalsze korzystanie z witryny oznacza akceptację tych zmian.

Możliwość zaakceptowania Warunków. Witryna jest przeznaczona tylko dla osób w wieku szesnastu (16) lat lub starszych. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie odwiedzaj ani nie korzystaj z witryny.

Dostęp Do Strony. W okresie, w którym teWarunki obowiązują, niniejszym udzielamy Ci zgody na odwiedzanie i korzystanie z witryny, pod warunkiem przestrzegania niniejszych Warunków i obowiązującego prawa.

Ograniczenia. Użytkownik nie może: (i) kopiować, rozpowszechniać ani modyfikować żadnej części witryny bez naszej uprzedniej pisemnej zgody; (II) używać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, przenosić (poprzez sprzedaż, odsprzedaż, licencję, sublicencję, pobieranie lub w inny sposób), reprodukować, dystrybuować, wyświetlać ani ujawniać treści (zdefiniowanych poniżej), z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie; (iii) zakłócać serwerów lub sieci podłączonych do witryny; (iv) używać lub uruchamiać jakiegokolwiek zautomatyzowanego systemu (w tym bez ograniczeń "robotów" i "pająków") w celu uzyskania dostępu do witryny; i/lub (V) omijać, wyłączać lub w inny sposób zakłócać bezpieczeństwa witryny.-powiązane funkcje witryny lub funkcjektóre uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści lub które wymuszają ograniczenia w korzystaniu z witryny.

Prawa Własności Intelektualnej.

Treść i znaki. (I) zawartość witryny, w tym bez ograniczeń tekst, dokumenty, artykuły, broszury, opisy, produkty, oprogramowanie, grafika, zdjęcia, dźwięki, filmy, funkcje interaktywne i usługi (łącznie zwane "materiałami"), (ii) i Materiały Użytkownika, zgodnie z definicją poniżej (wraz z materiałami, "treścią") oraz (iii) znaki towarowe, znaki usługowe i logo w nich zawarte ("znaki"), są własnością Casino Radar i/lub jej licencjodawców i są chronione obowiązującymi prawami autorskimi lub innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. Witryna, logo witryny i inne znaki sąZnaki Casino Radar lub jej podmiotów stowarzyszonych. Wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe i logo użyte w Witrynie są znakami towarowymi, znakami usługowymi lub logo ich odpowiednich właścicieli. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w witrynie i jej treści.

Wykorzystanie treści. Zawartość witryny jest dostarczana wyłącznie do celów informacyjnych i osobistych i nie może być używana, modyfikowana, kopiowana, rozpowszechniana, przesyłana, nadawana, wyświetlana, sprzedawana, licencjonowana, dekompilowana, odtwarzana lub w inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek innych celów (w tym, bez ograniczeń, do tworzenia dzieł pochodnych) bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jeśli pobierasz lub drukujesz kopię treści, musisz zachować wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności w nich zawartych.

Strona TrzeciaŹródła i treści.

Witryna umożliwia przeglądanie, uzyskiwanie dostępu, łączenie się z treściami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych (zdefiniowanych poniżej), które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane ("treści stron trzecich"). Witryna może również umożliwiać komunikację i interakcję ze źródłami stron trzecich. "Źródła zewnętrzne" oznaczają: (i) witryny i usługi stron trzecich; oraz (II) naszych partnerów i klientów.

Nie mamy kontroli nad źródłami osób trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, warunki użytkowania, politykę prywatności, działania lub praktyki jakichkolwiek źródeł zewnętrznych. Prosimy o zapoznanie się z warunkami użytkowania i Polityką Prywatności dowolnego źródła zewnętrznego, z którym użytkownik wchodzi w interakcję, przed podjęciem takiej działalności.

Nie ponosimy odpowiedzialności i wyraźnie zrzekamy sięwszelkie gwarancje dotyczące dokładności, stosowności, użyteczności, bezpieczeństwa lub praw własności intelektualnej (zdefiniowanych poniżej) lub odnoszących się do treści osób trzecich.

Korzystając z witryny, możesz być narażony na treści osób trzecich, które są niedokładne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące sprzeciw. Zawsze możesz zdecydować, czy chcesz wchodzić w interakcję ze źródłem strony trzeciej, czy też przeglądać i używać treści stron trzecich. Interakcja użytkownika ze źródłem Osób Trzecich oraz korzystanie z Treści osób trzecich i poleganie na nich odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za interakcję ze źródłem zewnętrznym. Zgadzasz się zrzec i niniejszym zrzekasz się wszelkich prawnych lub Sprawiedliwych praw lub środków zaradczych, które możesz mieć przeciwko Casino Radar Ltd i zwolnij KasynoRadar nie ponosi żadnej odpowiedzialności, wynikającej z korzystania i interakcji z treściami Osób Trzecich oraz z interakcji z dowolnym źródłem osób trzecich. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące Źródła strony trzeciej lub jakiejkolwiek treści strony trzeciej, zgadzasz się skontaktować się bezpośrednio ze źródłem strony trzeciej.

Zgłoszenia Użytkowników.

Odpowiedzialność. Witryna może zezwalać na przesyłanie, hosting, udostępnianie i publikowanie treści przez Ciebie i innych użytkowników ("Materiały użytkownika"). Użytkownik rozumie, że niezależnie od tego, czy takie materiały użytkownika są publikowane, nie gwarantujemy żadnej poufności w odniesieniu do jakichkolwiek Materiałów Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje materiały użytkownika i konsekwencje ich opublikowania, opublikowania lub przesłania. Mamy pełną dyskrecję, czypublikuj swoje Materiały Użytkownika, a my zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania i bez dodatkowego powiadomienia, do monitorowania, cenzurowania, edytowania, usuwania, usuwania i/lub usuwania wszelkich treści zamieszczonych na stronie (w tym Materiałów Użytkownika) w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.

Własność. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem lub posiada niezbędne prawa i pozwolenia do korzystania i upoważnia witrynę do korzystania ze wszystkich praw własności intelektualnej (zdefiniowanych poniżej) w I do swoich Materiałów Użytkownika oraz do umożliwienia ich włączenia i wykorzystania zgodnie z postanowieniami witryny i niniejszych Warunków. O ile nie odwołuje się do Materiałów Użytkownika oddzielnie, wszystkie odniesienia do treści zawarte w niniejszym dokumencie obejmują odniesienia do Materiałów Użytkownika. "Prawa własności intelektualnej" oznaczają wszelkie prawa, tytuły i interesy,w odniesieniu do wszelkich tajemnic handlowych, patentów, praw autorskich, znaków usługowych, znaków towarowych, know-how lub podobnych praw własności intelektualnej, a także wszelkich praw osobistych, praw do prywatności, wizerunku i podobnych praw wszelkiego rodzaju zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi jakiegokolwiek organu rządowego, regulacyjnego lub sądowego, zagranicznego lub krajowego. Użytkownik zachowuje wszystkie swoje prawa własności do swoich materiałów użytkownika.

Licencja na materiały użytkownika. Przesyłając Materiały użytkownika Tocasino Radar Ltd, niniejszym udzielasz Casino Radar ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, bezpłatnej, wieczystej, podlegającej sublicencji i zbywalnej licencji na używanie, reprodukowanie, rozpowszechnianie, przygotowywanie dzieł pochodnych wyświetlania i wykonywanie Materiałów Użytkownika w związku ze stronąi Casino Radar business, w tym bez ograniczeń do redystrybucji części lub całości materiałów użytkownika (i ich dzieł pochodnych) w dowolnych formatach multimedialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych, a Ty niniejszym zrzekasz się wszelkich praw osobistych do Materiałów Użytkownika, w zakresie dozwolonym przez prawo. Użytkownik niniejszym przyznaje również każdemu użytkownikowi witryny lub innej przeglądarce lub użytkownikowi Materiałów Użytkownika niewyłączne prawo do używania, powielania, rozpowszechniania, przygotowywania prac pochodnych, wyświetlania i wykonywania takich Materiałów Użytkownika, zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Zabronione Treści. Użytkownik zgadza się, że nie będzie wyświetlać, publikować, przesyłać ani przesyłać Materiałów Użytkownika, które: (i) są nieuczciwe lub wprowadzające w błąd zgodnie z przepisami o ochronie konsumentów w dowolnej jurysdykcji; (ii) są chronione prawem autorskim, chronione przez handel(IV) podszywa się pod inną osobę; (v) Promuje nielegalne narkotyki, narusza przepisy dotyczące kontroli eksportu, odnosi się do nielegalnego hazardu lub nielegalnego handlu bronią; (vi) jest niezgodne z prawem, zniesławiające, oszczercze, grożące, pornograficzne, nękające, nienawistne, obraźliwe pod względem rasowym lub etnicznym, lub zachęca do zachowania, które można by uznać za przestępstwo, prowadzi do odpowiedzialności cywilnej, narusza jakiekolwiek prawo lub jest niewłaściwe; (VII) wiąże się z kradzieżą lub terroryzmem; lub (VIII) jest w inny sposóbzłośliwe lub oszukańcze.

Ekspozycja. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że podczas uzyskiwania dostępu do witryny i korzystania z niej: (i) będzie narażony na materiały użytkownika z różnych źródeł oraz że Casino Radar nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, użyteczność, bezpieczeństwo lub prawa własności intelektualnej takich Materiałów Użytkownika lub odnoszące się do nich; oraz (ii) użytkownik może być narażony na materiały użytkownika, które są niedokładne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące sprzeciw. Niniejszym zgadzasz się zrzec i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub środków prawnych, które możesz mieć przeciwko Casino Radar w odniesieniu do (i) I (II) niniejszego dokumentu.

Opis Informacji. Staramy się być jak najdokładniejsi. Nie możemy jednak i nie gwarantujemy, że Treści dostępne na stronie są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne,lub wolne od błędów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w treści lub jakiejkolwiek jej części, według naszej wyłącznej oceny, bez wymogu powiadomienia przed lub po wprowadzeniu takich zmian w treści. Korzystanie z Treści lub jakiejkolwiek ich części odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Ujawnienie. Zastrzegamy sobie prawo do dostępu, czytania, zachowania i ujawnienia wszelkich informacji, które uzyskujemy w związku z witryną i korzystaniem z niej przez użytkownika, jeśli uważamy, że jest to konieczne do (i) spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procedur prawnych, wezwań sądowych lub żądań rządowych, (ii) egzekwowania warunków witryny, w tym do zbadania potencjalnych naruszeń ich, (iii) wykrywania, zapobiegania lub w inny sposób rozwiązywania problemów związanych z oszustwami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi, (iv) reagowania nażądania wsparcia lub (v) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Coin news Telegraph, jej użytkowników lub społeczeństwa.

Linki.

Witryna może zawierać linki i może umożliwiać publikowanie treści na stronach internetowych osób trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Casino Radar. Nie jesteśmy powiązani, nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych osób trzecich. Użytkownik: (i) ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie ze stron internetowych osób trzecich oraz za wszelkie treści, które może wysłać lub opublikować na stronie internetowej Osób Trzecich; oraz (II) wyraźnie zwalnia Casino Radar z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez Użytkownika z witryn osób trzecich. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności każdej trzeciejstrona internetowa, którą możesz odwiedzić.

Użytkownik zgadza się na umieszczenie linku do witryny pod warunkiem, że: (i) użytkownik łączy się z dowolną stroną na tej stronie, ale nie replikuje jej; (ii) tekst hiperłącza dokładnie opisuje treść, która pojawia się na stronie; (iii) użytkownik nie może przedstawiać nieprawdziwych relacji z Casino Radar ani przedstawiać fałszywych informacji na temat Casino Radar i nie może w żaden sposób sugerować, że popieramy jakiekolwiek usługi lub produkty, chyba że udzieliliśmy mu wyraźnej uprzedniej zgody; (iv) użytkownik nie powinien zamieszczać linków ze strony internetowej zawierającej treści, które (A) są obraźliwe lub kontrowersyjne (według naszego uznania), lub (b) nie może zawierać linków do strony internetowej, która zawiera treści, które (A) są obraźliwe lub kontrowersyjne (oba według naszego uznania), lub (b) nie może zawierać linków do strony internetowej, w której) narusza jakąkolwiek własność intelektualną, prawa do prywatności lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu; i/lub (V) ty i twoja strona internetowa przestrzegacie niniejszych Warunków i obowiązującychprawo.

Prywatność. Będziemy wykorzystywać wszelkie dane osobowe, które możemy zebrać lub uzyskać w związku z witryną zgodnie z naszą Polityką Prywatności, która jest dostępna pod adresem . Zgadzasz się, że możemy wykorzystywać dane osobowe, które nam przekazujesz lub udostępniasz zgodnie z Polityką Prywatności.

Wyłączenia Gwarancji.

Ta sekcja ma zastosowanie niezależnie od tego, czy usługi świadczone w ramach Witryny są płatne. Obowiązujące prawo może nie zezwalać na wyłączenie niektórych gwarancji, więc w tym zakresie niektóre wyłączenia określone w niniejszym dokumencie mogą nie mieć zastosowania.

WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE" TAKIM, W JAKIM JEST "I" W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI " ORAZ BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. Casino Radar niniejszym zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, aleNIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO DOROZUMIANYCH GWARANCJI ZDOLNOŚCI HANDLOWCA, TYTUŁU, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA PRAW ORAZ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB KORZYSTANIA Z HANDLU. Casino Radar nie gwarantuje, że strona będzie wolna od błędów, naruszeń bezpieczeństwa lub ataków wirusów. WITRYNA MOŻE BYĆ CZASAMI NIEDOSTĘPNA Z POWODU RUTYNOWEJ KONSERWACJI, AKTUALIZACJI LUB Z INNYCH POWODÓW. Zgadzasz się, że Casino Radar nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje dla Ciebie lub osób trzecich, które mogą wynikać z problemów technicznych z Internetem, powolnych połączeń, przeciążenia ruchu lub przeciążenia naszych lub innych serwerów. NIE GWARANTUJEMY, NIE POPIERAMY ANI NIE GWARANTUJEMY ŻADNYCH TREŚCI, PRODUKTÓW LUB USŁUG, KTÓRE SĄ PROMOWANE LUB REKLAMOWANE W WITRYNIE PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ.

NI NIE GWARANTUJE, NIE POPIERA ANIGWARANTUJE WSZELKIE TREŚCI POJAWIAJĄCE SIĘ W MATERIAŁACH UŻYTKOWNIKA I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TAKICH TREŚCI I ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIE.

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że Casino Radar nie ponosi odpowiedzialności za materiały użytkownika lub zachowania (w tym zniesławiające, obraźliwe, nielegalne lub niedbałe zachowania) jakiegokolwiek użytkownika witryny i że ryzyko szkód lub szkód wynikających z powyższego spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

POLEGANIE LUB KORZYSTANIE Z JAKIEJKOLWIEK ZAWARTOŚCI WITRYNY (W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH MATERIAŁÓW UŻYTKOWNIKA) LUB INTERAKCJA Z JAKĄKOLWIEK STRONĄ TRZECIĄ OPISANĄ W WITRYNIE ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. Jeśli masz spór z osobą trzecią w wyniku lub wynikające z korzystania z witryny, zgadzasz się, że Casino Radar nie jest i nie będzie ponosić odpowiedzialności zaWSZELKIE ROSZCZENIA LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z TAKIM SPOREM.

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI, NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, CO DO BEZPIECZEŃSTWA WSZELKICH INFORMACJI, KTÓRE MOŻESZ DOSTARCZYĆ LUB DZIAŁAŃ, KTÓRE ANGAŻUJESZ W TRAKCIE KORZYSTANIA Z WITRYNY.

STARAMY SIĘ OFEROWAĆ CENNE INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTÓW I USŁUG, KTÓRE SĄ POLECANE / RECENZOWANE NA STRONIE. JEDNAK, ABY ZAPEWNIĆ CI TE INFORMACJE BEZ ŻADNYCH KOSZTÓW, MUSIMY SZUKAĆ MOŻLIWOŚCI REVENUES ZA POMOCĄ INNYCH ŚRODKÓW. NA PRZYKŁAD, MOŻEMY POBIERAĆ OPŁATY ZA UMIESZCZENIE TYCH STRON TRZECICH, KTÓRE SĄ POLECANE NA NASZEJ STRONIE, I MOŻEMY OTRZYMYWAĆ OPŁATY ZA KAŻDYM RAZEM, GDY UŻYTKOWNIK KLIKNIE NA JEDNĄ LUB WIĘCEJ TAKICH STRON I / LUB FAKTYCZNIEZAKUP PRODUKTÓW / USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ KTÓRĄKOLWIEK Z NICH. We wszystkich przypadkach, jednak przychody, które są wypłacane do Casino Radar nie wpłynie na materiał prezentujemy na temat konkretnej osoby trzeciej biorące udział w naszej stronie.

Ograniczenie odpowiedzialności.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Casino Radar nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przykładowe, specjalne, wynikowe lub przypadkowe szkody jakiegokolwiek rodzaju, ani za utratę danych, przychodów, zysków lub reputacji, wynikające z niniejszych Warunków lub z korzystania LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA z witryny, nawet jeśli Casino Radar zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód lub strat. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania doty.

W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność Casino Radar za wszelkie szkody wynikające z niniejszych Warunków lub wynikające z korzystania LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA z witryny nie przekroczy całkowitej kwoty 1000 USD.

Odszkodowanie.Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić Casino Radar i nasze podmioty stowarzyszone oraz naszych odpowiednich urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, zobowiązaniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami (w tym między innymi honorariami adwokackimi) wynikającymi z: (i) korzystania lub niemożności korzystania z witryny; (ii) Materiałów Użytkownika; (iii) interakcji z dowolnym użytkownikiem witryny; lub (iv) naruszenia niniejszych Warunków.

Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy. Niniejsze Warunki obowiązują do momentu ich wypowiedzenia przez Casino Radar lub przez Ciebie.KasynoRadar Ltd, według własnego uznania, ma prawo wypowiedzieć niniejsze Warunki i/lub dostęp do witryny, lub jakiejkolwiek jej części, natychmiast w dowolnym czasie i bez podania przyczyny (w tym, bez ograniczeń, za naruszenie niniejszych Warunków). Casino Radar nie ponosi odpowiedzialności wobec ciebie ani osób trzecich za zamknięcie strony lub jakiejkolwiek jej części. Jeśli sprzeciwisz się jakiemukolwiek warunkowi niniejszych Warunków lub jakimkolwiek późniejszym modyfikacjom do nich, lub będziesz niezadowolony z witryny w jakikolwiek sposób, jedynym sposobem jest natychmiastowe zaprzestanie korzystania z witryny. Po rozwiązaniu niniejszych Warunków użytkownik zaprzestanie korzystania ze strony. Niniejsza sekcja 15 i sekcje 5( prawa własności intelektualnej), 7.3 (licencja na materiały użytkownika), 11 (Prywatność), 12(Wyłączenia gwarancji), 13 (Ograniczenie odpowiedzialności),14 (odszkodowanie) i 16(niezależni wykonawcy) do 18 (ogólne) pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków.

Niezależnych Wykonawców. Ty i Casino Radar jesteście niezależnymi kontrahentami. Nic w niniejszych warunkach nie tworzy partnerstwa, joint venture, agencji lub stosunku pracy między tobą a Casino Radar. W żadnym wypadku nie wolno udzielać ani podejmować żadnych gwarancji, oświadczeń, zobowiązań ani zobowiązań w imieniu <url>.

Zadanie. Niniejsze Warunki oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na mocy niniejszych warunków nie mogą być przenoszone ani przypisywane przez Ciebie, ale mogą być przypisane przez Casino Radar bez ograniczeń lub powiadomienia.

Generale. Casino Radar zastrzega sobie prawo do zaprzestania lub modyfikacji dowolnego aspektu witryny w dowolnym momencie. Niniejsze Warunki i relacjepomiędzy TOBĄ a Casino Radar podlega i będzie interpretowane zgodnie z prawem państwa Izrael, bez względu na jego zasady kolizyjne. Zgadzasz się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w Tel Awiwie-Jafie i zrzekasz się wszelkich jurysdykcji, miejsca lub niewygodnych zastrzeżeń forum do takich sądów, pod warunkiem, że Casino Radar może ubiegać się o zabezpieczenie roszczeń w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między Tobą a Casino Radar dotyczącego witryny. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne przez właściwy sąd, nieważność takiego postanowienia nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków, które pozostaną w pełnej mocy. Nie.zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego lub innego terminu, a brak dochodzenia przez stronę jakiegokolwiek prawa lub postanowienia na podstawie niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE POWÓDZTWA, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z WITRYNY LUB Z NIĄ ZWIĄZANE, MUSZĄ ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD POWSTANIA POWÓDZTWA. W PRZECIWNYM RAZIE TAKA PRZYCZYNA DZIAŁANIA JEST TRWALE ZABLOKOWANA.

 

Ostatnia aktualizacja: Grudzień 2018